خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

اسنتریک دوبل

این شیرها از دریچه بازده بالایی برخوردار هستند.و برای کار در طیف گسترده ای از دما وفشار بسیارمناسب است ولی تاکنون نوع دو طرفه حباب تنگ خاموش است .

این شیر گشتاور کمی برای راه انداری نیاز دارد و اصطکاک کم بین سیت و دیسک طول عمر این شیر را افزایش میدهد.

این شیر ایمن در برابر حرارت بوده و بعضی از مدلهای آن برای بکارگیری در شرایط کرویژنیک مناسب است.

بر اساس نوع کاربرد ( فشار، دما، مشخصات سیال و ...) رینگ آببندی میتواند، قابل انعطاف، تقویت شده، تقویت شده با عملیات ( HT-65 ) ، مقاوم به سایش یا سخت شده باشد.