خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

هم مرکز

این شیرها برای کار در محدوده دمایی بزرگی طراحی شده اند ( -190 °C تا 850 °C ). هنگام بسته شدن این شیر، آببند بین دیسک و بدنه بطور 100% بسته نمیشود به همین دلیل نشتی بین 1.5 تا 2% قابل پیش بینی است.

ساختمان این شیر بر اساس محدوده دمایی محل کاربرد طراحی میشود.

کاربرد این شیر در صنایع متالورژی است.