خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

محرک پنوماتیکی با مکانیزم دنده شانه ای و پینیون


  • دو عمله: در این محرک پنوماتیکی دو عدد پیستون لغزشی، عامل حرکت پینیون و نهایتا راه اندازی شیر خواهد شد.

 

 

  • یک عمله / برگشت با فنر: این محرک با یک عدد پینیون مرکزی و دو عدد پیستون کناری عمل میکند. این محرک با فشار هوای فشرده عمل کرده و به کمک فنر به موقعیت اولیه خود برمیگردد.