خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

شیر برقی


 شیر برقی: محرک پنوماتیکی با هوا و الکتریسته عمل میکند. عملکرد شیر برقی روی شیر/ محرک پنوماتیکی برای حالت باز و بسته (0°-90° ) میباشد.