خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

محرک هیدرولیکی


محرک هیدرولیکی: زمانی که روغن وارد محفظه باز و بسته شدن میشود حرکت به اسکات یوک و محور منتقل میشود. این میتواند یک عمله یا دو عمله باشد.