خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

کوپلینگها


کوپلینگها: اجزایی که اجازه میدهند شیر به تجهیزاتی چون محرک پنوماتیکی، محرک برقی و غیره متصل شود. این برای زمانی است که به هر دلیلی اتصال سر شیر با تجهیزات همخوانی ندارد.

 

 

  1. 1 - بست برای راهنمای محرک

  2. 2- افزایش طول محور

  3. 3- فلنج مخصوص برای محرکهای پنوماتیکی

  4. 4- بوش نر/ ماده

  5. 5- بوش چهار گوش مکمل

  6. 6- بوش محرک