خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

گیربکس چرخ زنجیری

  • گیربکس چرخ زنجیری: برای راه اندازی بوسیله زنجیر در موقعیتهایی که شیر در دسترس نیست ( مثلا نصب شیر در ارتفاع)